İlkelerimiz

İlke 1:

Özel Alman Lisesi, yüksek kaliteye sahip olan ve bu kaliteyi sürekli geliştiren bir okuldur.

Özel Alman Lisesi, Türkiye'deki orta öğretim kurumları arasında önemli bir yere sahiptir; yeni bilgi ve yöntemleri tanıtma ve uygulama açısından diğer okullara örnek olur.
Özel Alman Lisesi Mezunları, Türkiye'de ve uluslararası platformlarda, çeşitli iş sahalarındaki rekabette, başarı gösterir.
Özel Alman Lisesi, kalite standardının onayını; öğrencilerinin Lise diplomasının yanında Alman Olgunluk Sınavını başarı ile tamamlamasında, Türkiye'nin saygın üniversitelerinde, tercih ettikleri bölümlere kabul edilmelerinde ve dünya çapında prestijli üniversitelere girmelerinde görür.
Hedefimiz; Özel Alman Lisesi'nde uluslararası geçerliliği olan Abitur' un Türk Eğitim Sistemi tarafından kabul görmesi, lise diplomasının yanında üniversiteye girişi kolaylaştırmasıdır.
Öğrencilerimiz; belirlenen akademik düzeye ulaşmış, sosyal hayatta katılımcı ve entelektüel bireylerdir.


 

İlke 2:

Derslerin nitelikli olmasina önem verilir.

Derslerimiz, öğrencilerin her alanda öğrenme yeteneğini geliştirmeyi ve öğrendiklerini kullanabilmelerini hedefler.
Bu hedefi gerçekleştirecek öğretmenlerimiz motivasyon sahibi, alanlarında uzmanlaşmış ve yöntem bakımından zengin donanıma sahip, ortak çalışmalar yapabilen eğitmenlerdir . Bundan dolayı kendilerini geliştirmeyi sürdürür ve yöntem/yaklaşım birliği içinde çalışırlar.
Özel Alman Lisesi öğrencileri, derslerde sorgulayıcı ve katılımcı tutumlarıyla ders konularını daha iyi anlar ve giderek bağımsız çalışabilme özelliğini kazanırlar.
Buna ulaşabilmek için Özel Alman Lisesi öğretmenleri, bilgi ve yöntem bakımından donanımlarını sürekli geliştirir ve ortak yöntemler kullanır, sağlıklı bir eğitim ortamı yaratırlar.
Verimli dersin temeli, öğretmen ve öğrencilerin planlı ve sistemli çalışması; aynı zamanda öğrencilere yeterli bilginin verilmesi ve yeterli ilginin sağlanmasıdır.
Özel Alman Lisesi'nden mezuniyetin kaçınılmaz şartı, Almanca öğrenmektir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde ve Almanca'nın ders dili olduğu bütün branş derslerinde, ders kaynakları ve içerikleri bu doğrultuda seçilir.
Veliler, çocukları ile sürekli ve sağlıklı bir iletişimin varolduğu aile ortamını sağlamakla yükümlüdürler. Bunun yanı sıra veliler, öğrenimi kolaylaştıran koşulları oluşturur; yapıcı eleştirileriyle okulu ve eğitim-öğretimi destekler.


 

İlke 3:

Okuldaki iletişim şeffaf ve etkilidir.

Öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul yönetimi ve okul yönetim kurulu; tüm alanlarda güvene, anlayışa ve açıklığa dayalı bir şekilde iletişim kurar.
Şeffaf iletişimin anlamı, iletişim sürecine katılan herkesin, tüm alanlarda zamanında ve yeterince bilgilendirilmesidir. Karşılıklı bilgi alış verişi plânlanarak veri akışı sağlanır. Okuldaki iletişim profesyonel bir yaklaşımla yönetilir.
İletişimin etkinliği, yoğun ve karmaşık bilgi arasından, basit , kolay anlaşılabilir içeriğin doğru zamanda aktarılması ve içeriğin ulaşılabilir olması ile gerçekleştirilir.
Okuldaki tüm birimlerin görev ve yetkileri açık bir biçimde tanımlanır.


 

İlke 4:

Öğrencilerimiz bireysel yetenek ve başarıları doğrultusunda teşvik edilir.

Öğrenciler ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda yönlendirilir. Bu; varolan başarı ve yeteneklerin ortaya çıkarılması, desteklenmesi ve öğrenci potansiyelinin geliştirilmesi anlamına gelir.
Okul, öğrencilerin desteklenmesi konusunda gereken ortamı hazırlar.


 

İlke 5:

İki kültürün kaynaştığı ve birbiri ile etkileşim içinde oldukları bir okul yapısı teşvik edilir.

Özel Alman Lisesi bu özelliğiyle, Türk ve Alman öğrenci ve öğretmen gruplarının, birlikte uyumlu çalışmasını hedeflemekte, bu doğrultuda çeşitli işbirliği olanaklarını etkileşimle çerçevesinde geliştirerek kültürler arası ilişkiyi sürekli desteklemektedir. Bunun sonucu olarak Türk ve Alman öğrenciler eşit tutulur.
Yanı sıra, karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve ülke sınırlarını aşan arkadaşlıkları da güçlendirir öğrencilerin gelecekteki gelişim olanaklarını en yüksek düzeyde tutarak, ekip ruhunu ve birliktelik duygularını geliştirir.
Özel Alman Lisesi'nin diğer kültüre açık ve yeni bir dil öğrenmeye istekli bireylerden oluşması, bu hedeflere ulaşmanın ön koşuludur.
Okulumuz, aynı zamanda tüm kültürler arası ilişkilere açıktır.


 

İlke 6:

Karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler çerçevesinde -BİZ- duygusu desteklenir.

Özel Alman Lisesi için -BİZ- duygusu, her bireyin kendini okulun bir parçası olarak görmesi ve sorumluluk almaya hazır olmasıdır.
Özel Alman Lisesi'ndeki herkes birbirine karşılıklı destek ve misyon verir, uyuşmazlıkları dürüst ve şeffaf bir ortamda çözümler.
Okulumuz, ders içi ve ders dışı imkânlar sunarak, sosyalleşmeyi teşvik eder.
Çeşitli ortak aktivitelerle “Alman Lisesi Ruhu” geliştirilerek, çok kültürlülüğün iletişimi sürekli sağlanır.


 

İlke 7:

Okul hayatının günlük akışı için, olabilecek en üst düzey koşullar sağlanır.

“En uygun koşullar altında çalışmak” ifadesi ile okulumuzun teknik donanımının ve fiziki koşullarının tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanır.
Var olan teknolojik ve fiziki koşullar düzenli olarak, güvenlik de göz önünde tutularak, gözden geçirilir, çağdaş eğitimin gerekleri doğrultusunda öğretmen, öğrenci ve personelin çalışma, dinlenme ve sağlıklı beslenme gereksinimleri karşılanır.
Böylece dersler daha yaratıcı şekilde tasarlanır ve eğitim kalitesi arttırılır.
Tüm katılımcılar mekân ve donanımın kullanımına özen gösterir. En uygun koşulların sağlanmasından, yönetim ve yönetim kurulu sorumludur.


 

İlke 8:

Tüm katılımcılar karar alma sürecine katılır ve alınan kararlara uyar.

Önceden bilgilendirilen katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda alınan kararlara yüksek oranda uyulur; bireyler arasında güven oluşturarak -BİZ- duygusu güçlendirilir.
Öğrenci ve veli temsilcilerinin, kendilerini ilgilendiren konuların tartışıldığı öğretmen toplantılarına katılmaları sağlanır.
Kararların uygulanması denetlenir, kararlardan sapmalar olduğunda bunlar düzeltilir ve gerektiğinde kararlar güncellenir.


 

İlke 9:

İşbölümü ve ortak sorumluluğun teşvik edilmesiyle organizasyonlar etkin ve verimli şekilde düzenlenir.

İdarî personel; yönetimin ve katılımcıların motivasyonunu arttırma, zamanı plânlama ve toplantı gibi faaliyetlerin etkinliğini en üst düzeye çıkarma amacıyla çalışır.
Toplantılar ve gerçekleştirilecek diğer faaliyetlere ait ön bilgiler, vaktinde ve iki dilde sunulur. İş bölümünün yapılması, sorumluluğun paylaşılmasını ve sorumluluk alanlarının belirlenmesini sağlar.
İki dilde gerçekleştirilecek toplantı kültürünü, organizasyon ve uygulama açısından yerleştirmeye ve benimsetmeye yönelik önlemler alınarak, katılımcılar bilgilendirilir.
Okul yönetimi tarafından belirlenerek takvime bağlanmış faaliyetler, herkesçe bilinecek şekilde zamanında duyurulur ve bu faaliyetler takvime uygun biçimde gerçekleştirilir. Bu doğrultuda standart hale getirilmiş form ve başvurular sayesinde işler kolaylaştırılır ve bunların güncellemeleri sürekli olarak yapılır.


 

İlke 10:

Öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı derslerle ve ders dışı aktivitelerle desteklenir.

Öğrencilerimize bağımsız düşünme, öğrenme ve davranma alışkanlığı kazandırmak için çok yönlü ders içi ve ders dışı aktiviteler sunulur. Özgüvene sahip, topluma karşı sorumlu bireyler olarak yaşamlarını başarıyla şekillendirmeleri desteklenir.


last update: 2021-09-14