Stratejik Plan

2019 – 2023 Özel Alman Lisesi Stratejik Planı

 İstanbul Alman Lisesi, “Alman ve İsviçre Okulu” olarak 1868 yılında kurulmuştur. Mevcut bina, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1896 yılında inşa edilmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan kurum, Alman yurt dışı okulları arasında, kültürel bağlamda “karşılaşma okulu” olarak faaliyet gösterir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Meşrutiyeti ilân etmesinden sekiz yıl, Almanya’da ulusal birliğin kurulmasından iki yıl önce “Alman-İsviçre Okulu” olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel süreçler geçirmiştir. İstanbul Alman Lisesi, bu süreç içinde kendini yeniden tanımlayarak ve geliştirerek eğitim hayatına devam etmiştir. Sadece tek bir konuda hiç değişim göstermemiştir: Her iki ülkeye ve kültüre de yakın olan nesiller yetiştirmek. Bu kültürel alışverişte, ülkelerin birbirlerine karşı anlayışı ve karşılıklı bağlılığın güçlendirilmesi temel alınmıştır.

Kurum Kültürü

 Özel Alman Lisesi; düşünüş, algılayış, değerlendirme birliğini, bir buçuk asrı aşan süredir iki ülke kültürünü yansıtarak gelenek haline getirmiş ve bu temel değeri gelecek kuşaklara iletmeyi hedeflemiş; kurum olarak öğrenci, öğretmen, veli, idare, diğer ilgili birim çalışanları ile iletişim-iş birliği halinde olan ve bu süreci gelişme aracı olarak gören bir kültür anlayışına sahiptir.

Kurumumuz; öğrencilerimize bağımsız düşünme, öğrenme , sorgulama, analiz yapma, farkındalık becerisi ve sorumlu/duyarlı davranma alışkanlığı  kazandırma  amacıyla sürekli değişen eğitim prensipleri / teknolojisi doğrultusunda  dış çevrede meydana gelen değişimleri takip eden ve kendini yenileyen, konumlandıran bir kurumdur. Var olan yüksek kaliteyi sürekli kılarak çalışanların bilgi, beceri ve tecrübelerini, farkındalıklarını koruyarak; bu değerleri paylaşmalarına zemin oluşturur,

Kurumumuzda akademik /idari /personel/ öğrenci/veli her kademede etkin, şeffaf ve açık bir iletişim ortamı hâkimdir. Çalışanlar; karşılıklı saygı ve güvene dayanan ilişkiler çerçevesinde,  karar alma sürecine katılır ve disiplinli, uyumlu bir çalışma yöntemiyle alınan kararlar birlikte uygulanır, paydaşlar üst yönetim tarafından bilgilendirilir.  İşbölümü ve ortak çalışma sorumluluğunun pekişmesi için organizasyonlar etkin ve verimli bir şekilde düzenlenir.

Okulumuz, 635 öğrenciyi bünyesinde barındıran ve Almanca hazırlık sınıfı bulunan, Anadolu Lisesi statüsündedir. Okulun hedefi; tüm öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı lise diplomasının yanı sıra Alman Olgunluk Sınavı’nı başarıyla geçerek, Abitur Diplomasını almalarını sağlamaktır. Lise eğitimi, 1 yıl süren hazırlık sınıfı ile başlar ve 9.-12. Sınıf seviyeleri ile devam eder.

Öğrenciler, Türkiye’de üniversiteye giriş için ön koşul olan “Lise Diploması”nın yanı sıra, Almanya’daki üniversitelere giriş imkânı sağlayan “Abitur Diploması”nı (Olgunluk Sınavı diploması) da alabilirler. Abitur Diploması alabilmek için girmek zorunda oldukları sınavda öğrenciler; Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden sorumludurlar ve bu derslerden sınava tabi tutulurlar.  Abitur diplomasını alan öğrenciler, diğer tüm Abitur sahibi öğrenciler gibi Almanya’da üniversite eğitimi alma fırsatına sahiptir.

Özel Alman Lisesi; kişisel, toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen, çift dilli öğrenciler yetiştiren, her iki ülkenin dili ve kültürünü bir araya getiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştiren, Atatürk ilke ve devrimlerini takip eden bir eğitim kurumudur. Ve temel değerlerimiz şu şekilde oluşmuştur:

 • Yüksek kaliteye sahip olan ve bu kaliteyi sürekli kılan bir okuldur.
 • Derslerin nitelikli olmasına önem verilir.
 • Okuldaki iletişim şeffaf ve etkilidir.
 • Öğrencilerimiz, bireysel yetenek ve başarıları doğrultusunda teşvik edilir.
 • İki kültürün kaynaştığı ve birbiri ile etkileşim içinde oldukları bir okul yapısı teşvik edilir.
 • Karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler çerçevesinde “BİZ” duygusu desteklenir.
 • Okul hayatının günlük akışı için, olabilecek en üst düzey koşullar sağlanır.
 • Tüm katılımcılar karar alma sürecine katılır ve alınan kararlara uyar.
 • İşbölümü ve ortak sorumluluğun teşvik edilmesiyle organizasyonlar, etkin ve verimli şekilde düzenlenir.
 • Öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı, derslerle ve ders dışı aktivitelerle desteklenir.
 • Öğrencilerimize bağımsız düşünme, öğrenme ve davranma alışkanlığı kazandırmak için çok yönlü ders içi ve ders dışı aktiviteler sunulur. Öğrencilerimizin, özgüvene sahip, topluma karşı sorumlu bireyler olarak yaşamlarını başarıyla şekillendirmeleri desteklenir.

Bu temel değerlerimiz ışığında; kadim felsefemizi geliştirmek için bilimsel, teknolojik, sanatsal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip ederek bunları eğitim-öğretim hayatına aktarmak; iletişim kanallarını daha da etkili hale getirerek kurumsal belleğimizi güncel tutmak; eğitim-öğretim hayatının temel yapı taşı olan öğrenciyi merkeze alarak okul içi ve okullar arası akademik, sportif-sosyal paylaşımların niteliğini artırmak; tarihsel-kültürel dokunun izinden giderek okulumuzun fiziksel koşullarını iyileştirmek üzere stratejik planımız oluşturulmuştur.

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1. Okula uyum, öğrenci ve öğretmen oryantasyonu

 

 • Özel Alman Lisesi kültürünün devamlılığı için gereken çalışmaların başlatılması;
 • Öğretmen, öğrenci ve çalışanların oryantasyon sürecinin devamlılığı için; Okul Bilgilendirme Kitapçığının yayınlanma sürecinde geniş katılımlı komisyonun oluşumu; öğretmen, öğrenci, çalışan oryantasyon günleri; rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri, sınıf temsilcisi olan veliler toplantısının yapılması.
2. Okullar arası etkili iletişim ve paylaşım ortamı

 

 • Okullar arasındaki sosyal, kültürel, sanatsal, akademik paylaşımın niteliğini arttırmak için Öğrenci Birliği rehber Öğretmeni, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu ve İdare temsilcisi Müdür Yardımcısı’ndan oluşan strateji geliştirme grubunun çalışmalarına başlaması.
 • Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu’nun Almanca öğreten okullarla iletişime geçmesi ve ortak çalışma grupları kurulabilmesinin olanaklarını araştırmasının ikinci adımına geçilmesi
 • Öğrenci Birliği’nin, aynı eğitim coğrafyası içinde yer alan ülkelerdeki Alman Liseleri ile eğitim, kültür ve sanat alış verişi merkezli projelerde buluşulması için öncülük yapacak çalışmalar için bir takvim oluşturması.
 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

1. Sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimin devamlılığını sağlama

 

 • Okul kültürünün devamlılığının sürdürülebilmesi ve bu noktada öğrencinin etkinliğinin artırılması için, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenciler tarafından organize edilen etkinliklerin artırılması ve her türlü organizasyonun planlanması, tasarımı ve uygulamasında etkin olanın öğrenci olmasının sağlanması amacıyla çalışma grupları oluşturulması ve çalışma grubunun 2019-20 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için etkinlikler takvimini yayınlaması.
 • Akademik çalışmaların planlanmasından önce, öğrenci cephesinin görüş, öneri ve beklentilerini aktaracağı; akademik amaç, hedef ve eylemler konusunda öğrencilerin geniş kapsamlı bilgilenmesini sağlayacak Okul İdaresi, Zümre Başkanları, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu ve Öğrenci Birliği Sınıf Temsilcilerinin katılımcı olacağı sürecin ilk toplantısının gerçekleştirilmesi.
 • “ABİTUR” (Olgunluk Sınavı) konusunda tüm öğretmen, öğrenci ve veli topluluğunun geniş kapsamlı bilgilenmesini sağlayacak sürecin adımlarını belirlemek için çalışma grubunun kurulması ve bu grubun bilgilendirme takvimini oluşturup yayınlaması.
 • Var olan kurum belleğinin devamını sağlamak üzere Okul Almanağı projesinin prosedürün oluşturulup yönetim organlarıyla paylaşılması ve okulun tüm okul kamuoyuna tanıtılması.
2. Eğitim teknolojileri, araç ve gereçlerinin kullanımı

 

 • Eğitim yöntemlerinin güncellenmesi hedefine uygun olarak; tüm sınıf ve laboratuvar ortamlarında faal hale gelen “Smart Board”/”Akıllı Tahta” donanımlarının içeriğinin dersler düzeyinde daha etkin hale gelmesini sağlayacak;

a- Akıllı tahta eğitim seminerlerinin devamlılığı,

b- Derslerin verimliliğinin artırılması için akıllı tahta uygulamalarının araştırılması, geliştirilmesi ve uygulamaya alınması.

3. Hizmet içi Eğitim

 

 • Okuldaki tüm birimlerin mesleki gelişiminin, üretkenliğinin, veriminin ve çalışma ortamı mutluluğunun devamlılığı için;
 1. Her eğitim-öğretim yılında birimlerin ihtiyacına göre gerekli eğitimlerin sağlanması
 2. Eğitim süreçlerinden elde edilen kazanımların kurumsal değere dönüşmesi için geri bildirim süreçlerinin oluşturulması (Toplantı, geri bildirim grupları, elektronik ortamda geri bildirim)
 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

1. Kurumsal İletişim

 

 • Okul içi iletişimde etkinlik sağlayan ortak alanlardaki elektronik görsel cihazların daha etkin kullanımının yaygınlaştırılması
 • Okulun WEB sayfasının kesintisiz güncellenmesi
 • Okul kültürüne uyumlu ve katkı sağlayan sosyal medya yönetimi
2. Bina, Yerleşke, Donanım

 

 • Binanın tarihsel yapısına uygun ve uyumlu olmak kaydıyla:

a- Spor ve konferans salonlarının tamamlanması

b- Kültürel ve sanatsal ürünlerin daimi sunumu için alanların oluşturulması

c- Bahçe düzenlemesinin geliştirilmesi